Rekenkamer: meer geld nodig voor onderhoud aan bruggen en sluizen

Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet toe. De Algemene Rekenkamer constateert dat meer geld nodig is om achterstallig onderhoud weg te werken.

‘De onderhoudsachterstand van sluizen en bruggen is urgenter dan het beeld dat uit de jaarverslagen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar voren komt’, zegt collegelid Francine Giskes. Een aanzienlijk deel van de bruggen en sluizen in Nederland dateert uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw of zelfs eerder. Ze naderen het einde van hun levensduur. De kans op storingen neemt hierdoor toe, meldt het orgaan. Schippers kunnen daardoor vaker te maken krijgen met wachttijden of moeten omvaren.

De minister van IenW heeft in 2018 288,8 miljoen euro uitgegeven aan beheer en onderhoud van het hoofdvaarwegennet. De omvang van uitgesteld onderhoud bedroeg eind 2018 414 miljoen euro waarvan 37 miljoen euro door de minister is aangemerkt als achterstallig. Ook signaleert de minister voor de periode na 2021 een jaarlijks tekort van 18 miljoen euro voor het onderhoud en beheer van bruggen en sluizen in het hoofdvaarwegennet.

Wel extra geld voor nieuwe infrastructuur

Het kabinet-Rutte III heeft extra geld beschikbaar gesteld voor nieuwe infrastructuur. In 2018 ging het om een bedrag van 543 miljoen euro voor vervoer over de weg, water en het spoor. Maar dit bedrag en ook andere middelen (samen 700 miljoen euro) zijn doorgeschoven naar 2020 en 2021 omdat de planning van de aanleg van infrastructuur tijd vergt.

Het aantal stremmingen door storingen en ongepland onderhoud op het hoofdvaarwegennet is fors toegenomen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 26 objecten in de periode januari 2017 – juni 2018 meer dan drie dagen geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest.
In twee jaar tijd is de niet-beschikbaarheid door storingen en ongepland onderhoud verviervoudigd. De Algemene Rekenkamer heeft vier objecten nader onderzocht (zie tekstvakken in de figuur hierboven).

Onvoldoende inzicht in uitgesteld en achterstallig onderhoud

Rijkswaterstaat heeft een overzicht van het uitgesteld en achterstallig onderhoud. Geen van de 26 sluizen en bruggen die geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest, werd door Rijkswaterstaat aangemerkt als achterstallig onderhoud. De Algemene Rekenkamer constateert verder dat het zicht op de onderhoudsstaat van sluizen en bruggen wordt vertroebeld door de verschillende definities die de minister gebruikt. Wanneer door uitstel van onderhoud de veiligheid in het geding is, merkt de minister van IenW dit aan als achterstallig onderhoud. Door bijvoorbeeld het afsluiten van een brug voor zwaar vrachtverkeer of het instellen van een snelheidsbeperking, kan de onveiligheid worden weggenomen. Het object wordt dan ook niet meer opgenomen in het overzicht van achterstallig onderhoud. Hierdoor ontstaat volgens de Rekenkamer een vertekend beeld van de urgentie.

De Algemene Rekenkamer beveelt de minister aan om prioriteit te geven aan het wegwerken van het uitgesteld onderhoud. Ook zou de minister meer inzicht kunnen geven in de bruggen en sluizen die het einde van hun levensduur naderen en wat daar de veiligheidsrisico’s en financiële consequenties van zijn.

Zorgen in de binnenvaart

Binnenvaartschippers luiden al een tijd de noodklok vanwege slecht onderhoud aan bruggen en sluizen. De wachttijden kosten niet alleen veel geld, het zorgt ook voor verlies van klanten die kiezen voor zekerheid en vervoer over de weg. Schippers maken zich zorgen over hun toekomst, zo lieten ze eerder al weten in Mainport Magazine.

Auteur: Kim van Dijk

Kim van Dijk is hoofdredacteur van Mainport Magazine en schrijft ook regelmatig voor Nieuwsblad Transport.